aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

วิธีซ่อมแซมตารางข้อมูลที่เสียหาย

      เมื่อท่านพบปัญหาตารางข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เสียหาย เช่น เมื่อเปิดดูข้อมูลในตารางข้อมูลด้วย phpMyAdmin แล้วมีข้อความแจ้งคล้ายๆกับข้อความนี้
      MySQL แสดง:  #145 - Table './radius/radacct' is marked as crashed and should be repaired
จากตัวอย่างด้านบนแสดงว่าตารางข้อมูล MySQL ในฐานข้อมูลชื่อ radius เกิดการเสียหาย เราก็ต้องทำการซ่อมแซมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นเครื่อง Server ให้ทำการ Remote เข้าไปใน Command Mode

 

2. Login เข้าสู่ระบบในสถานะ Root

 

3. พิมพ์คำสั่ง
     #mysql  -uroot  -p          เมื่อ mysql ให้ใส่รหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่าน mysql root
     #mysql> use radius       ฐานข้อมูลชื่อ radius ให้เปลี่ยนเป็นชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการซ่อมแซม
     #mysql> repair table radacct;
     #mysql> repair table radacct;
     #quit 

 

4. Reboot เครื่อง Server