aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

 • หลังจากที่ format harddisk IBM แล้ว และได้ทำการ backup mkcel ไว้ด้วย
 • วันนี้ 12 กย 55 ได้ทำ server เล็กๆ สำหรับตัวเอง 1 เครื่อง
  ใช้ linuxsis 5.5.5 IP 202.143.137.38 กะว่าจะไม่ไปยุ่งกับเครื่อง webserver
  หลังจากทำเสร็จก็ยังไม่ได้ลองย้ายทุกอย่างกลับไปไว้ที่ /var/www/html/mkcel
 • แต่มีแนวคิดว่า
  ก่อนย้ายให้ใช้ notepad แก้ไขไฟล์ mkcel.sql ตรงส่วนที่เป็น http://www.mkc.ac.th/mkcel ก่อนเป็น 202.143.137.38 แล้วค่อย restore กลับเข้าไป
 • วิธีคืนค่า moodle ที่ backup มา
  หลังจากที่เรา backup moodle มาเก็บไว้แล้ว หากเราขยันทำ server ใหม่จนเสร็จ แล้วอยากเอา moodle กลับไปไว้ใน server อีกเพื่อให้

  นักเรียนเข้ามาใช้งานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเราไปเช่า host แล้วอยากเอา moodle ขึ้นไปไว้โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่ ให้ทำด้งนี้
 • 1.  นำข้อมูลที่ backup ไว้ขึ้นไปวางใน host ของเราแล้วแตกไฟล์ zip ถ้าข้อมูลเป็นไฟล์ zip
 • 2.  ย้ายโฟลเดอร์ moodledata ไปไว้ที่ /var/www/
 • 3.  ย้ายโฟลเดอร์ mkcel ไปไว้ที่ /var/www/html/
 • 4.  chmod -R 777 /var/www/moodledata
 • 5. แก้ไขไฟล์ mkc.sql ด้วยโปรแกรม Editplus หรือ Notepad++
      ให้แก้ไข http://www.mkc.ac.th เป็น http://202.143.137.38  ให้หมด
 •     แล้วใช้ phpMyAdmin restore mkc.sql กลับเข้าไป
 • 6.  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในไฟล์ config.php แก้ไขตัวหนา
 •      <?php  /// Moodle Configuration File
 •          unset($CFG);
 •          $CFG = new stdClass();
 •          $CFG->dbtype    = 'mysql';
 •          $CFG->dbhost    = 'localhost';
 •          $CFG->dbname    = 'mkcel';
 •          $CFG->dbuser    = 'root';                   เปลี่ยนชื่อ user ที่เข้าถึงฐานข้อมูลได้เช่น root  admin
 •          $CFG->dbpass    = '123456';           เปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน root mysql ใน appserv
 •          $CFG->dbpersist =  false;
 •          $CFG->prefix    = 'mdl_';
 •          $CFG->wwwroot   = 'http://202.143.137.38/mkcel';           เปลี่ยนเป็น path ของ host
 •          $CFG->dirroot   = '/var/www/html/mkcel';                         เปลี่ยนเป็น path ของ host
 •          $CFG->dataroot  = '/var/www/moodledata';                    เปลี่ยนเป็น path ของ host
 •          $CFG->admin     = 'admin';
 •          $CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 on a server in Safe Mode
 •          $CFG->passwordsaltmain = ';<b2gYaF+h9Qyl8R%w~nthcR(2Fi'; ตรงนี้ต้องเหมือนกับ php.ini ของ server จริง
 •          สำคัญเพราะเคยไม่เปลี่ยนแล้วเปิดเข้าใช้ระบบไม่ได้ ถ้าเป็นการนำข้อมูลที่ backup ไว้ขึ้น host จริงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
 •          require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php");
 •          // MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES, BLANK LINES,
 •          // RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE NEXT LINE.
 •       ?>
 • 7.  ทดสอบการใช้งาน