aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      เราสามารถ Remote เครื่อง Server จากที่บ้านของเราเพื่อติดตั้งและปรับแต่ง CentOS 7 โดยใช้โปรแกรมประเภท SSH เช่น Putty, SSH เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม SSH เพราะใช้งานได้ง่าย

    2015-11-10 21-59-07       โปรแกรม Putty

    2015-11-10 21-59-26      โปรแกรม SSH

      วิธีใช้โปรแกรม SSH ง่ายๆ ก็คือให้ดาวน์โหลดและโปรแกรม SSH ก่อน ซึ่งดาวน์โหลดโปรแกรม SSH ได้จากเว็บไซต์

http://www.cc.kmutt.ac.th/download/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe

      เมื่อติดตตั้งโปรแกรม SSH เรียบร้อยแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไอคอนของโปรแกรมที่อยู่ในหน้า Desktop ของเราก็จะมีหน้าต่างของโปรแกรม SSH ปรากฏขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
     Host Name  =>  192.168.1.2   หรือใส่ IP ที่เรากำหนดตอนติดตั้ง
     User Name  =>  kanon  หรือใส่ชื่อ User ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาตอนกำหนดรหัสผ่าน Root
     Port Number => 21
    เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้วก็คลิกปุ่ม Connect ก็จะมีหน้าต่างให้เราใส่ รหัสผ่าน ปรากฏขึ้นมาอีกก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง ถ้าไม่พบปัญหาอะไรเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยชื่อ User ที่เรากำหนดได้โดยจะมีเครื่องหมาย $ ต่อท้ายชื่อของเรา  
    ให้เราพิมพ์คำสั่ง  su -  แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะมีข้อความให้ใส่รหัสผ่านของ Root อีกครั้งเราก็ใส่รหัสผ่านของ Root ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ก็จะพบเครื่องหมาย # ปรากฎด้านหลังชื่อของเรา จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้ง CentOS 7 ต่อไป