aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

    ก่อนติดตั้ง CentOS6.6 เรามีดูวิธีเตรียม VirtualBox ให้พร้อมสำหรับทำเป็น VritualMachine กันได้เลยครับ

1. อันดับแรกให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Oracle VM VirtualBox เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน

    centos6-1-1

 

2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้คลิกปุ่ม  New

    centos6-1-2

 

3. ตั้งชื่อระบบปฏิบัติการที่ช่อง New เลือกชนิดระบบปฏิบัติการที่ช่อง Type เลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่ช่อง Version ตามลำดับดังภาพด้านล่าง แล้วคลิกปุ่ม Next

    centos6-1-3

 

4. เลือกขนาดหน่วยความจำที่เราจะนำมาใช้กับ CentOS6.6 ซึ่งไม่ควรเลือกน้อยเกินไปควรเลือกอย่างน้อย 1 G ขึ้นไปหากเลือกหน่วยความจำน้อย เราอาจจะไม่สามารถติดตั้ง CentOS ด้วย X-Windows ได้ แต่ก็ควรคำนึงถึงหน่วยความจำหลักที่เหลืออยู่ด้วย ให้ดูง่ายๆเลยอย่าเลือกหน่วยความจำเกินขึดสีแดง เพราะถ้าเลือกหน่วยความจำมากเกินไป อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้ แล้วก็คลิกปุ่ม Next

    centos6-1-4

 

5. คลิกเลือกสร้าง virtual hard drive now แล้วคลิกปุ่ม Create

    centos6-1-5

 

6. ตรงนี้คลิกปุ่ม Next ได้เลยครับ

    centos6-1-6

 

7. ตรงนี้ก็คลิก Next ได้เลยครับ

    centos6-1-7

 

8. เลือกที่เก็บไฟล์ Virtual แล้วก็เลือกขนาด Harddisk ที่จะนำมาทำ VirtualMachine แล้วก็คลิกปุ่ม Create

    centos6-1-8 

 

9. เราก็จะได้ VirtualMachine CentOS6.6 ตามต้องการ จากนั้นก็คลิกปุ่ม Setting 

    centos6-1-9 

 

10. ที่แทบ General แสดงข้อมูลเบื้องต้นที่เรากำหนดไว้ 

    centos6-1-10 

 

11. ที่แทบ System คลิกปุ่ม Floppy ให้เครื่องหมายถูกหายไป เราสามารถปรับแต่งขนาดหน่วยความจำได้อีกครั้งที่แทบนี้

    centos6-1-11 

 

12. ที่แทบ Storage คลิก Empty แล้วคลิกเลือกไดรฟ์ DVD ที่เราใส่แผ่นติดตั้ง CentOS

    centos6-1-12 

 

13. ที่แทบ Audio คลิกให้เครื่องหมายถูกหายไป เพราะเครื่อง Server คงไม่จำเป็นต้องใช้แต่ท่านจะไม่เอาออกก็ได้

    centos6-1-13 

 

14. ที่แทบ Network คลิกแทบ Adapter1 คลิกช่อง
      Enable Networks Adapter ให้มีเครื่องหมายถูก
      Attached to:  เลือกเป็น Bridged Adapter
      Name:  คลิกเลือกการ์ดเน็กเวิร์กที่เราจะใช้
      Advanced  คลิกลูกศรสีฟ้า
      Adapter Type:  คลิกเลือก ...MT Desktop (82540EM)
      แทบ Network เป็นการเลือกว่าเราจะใช้การ์ดเน็ตเวิร์กใน VirtualMachine ของเรากี่ใบ หากเป็นการทำ Server เพื่อให้บริการเว็บในโรงเรียนหรือให้บริการ Authen ก็ควรตั้งค่า Adapter2 ด้วย ตั้งค่าเหมือน Adatper1 ทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนการตั้งค่า ตรงรายการ Adapter Type จาก ...MT Desktop เป็น ...MT Server เท่านั้นเอง
      จากนั้นก็คลิกปุ่ม OK

    centos6-1-14 

 

15. เราก็จะได้ไฟล์ VirtualMachine ที่พร้อมใช้งานแล้ว ให้คลิกปุ่ม Start แล้วก็ดูเนื้อหาบทความต่อไปเรื่อง การติดตั้ง CentOS6.6 ได้เลยครับ

    centos6-2-1