aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       ตอนที่เราติดตั้งส่วนเสริมไม่ว่าจะเป็น Plugin Template Module ... ด้วยวิธี Upload ไฟล์ติดตั้งที่เป็น zip ไฟล์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นไปไว้ใน Joomla แล้วพบปัญหามีข้อความประมาณว่าติดตั้งไม่ผ่านคล้ายๆ ข้อความด้านล่าง หรืออาจมีข้อความอื่นที่แสดงให้เห็นว่าติดตั้งไม่ผ่าน

InstallExtensionJoomlaError-0

 

มีวิธีแก้ไขปัญหาดังนี้
1. อันดับแรก ให้เปิด Joomla ในส่วนของ administrator ก่อนแล้วไปตรวจสอบที่เมนู ระบบ เลือกรายการ ข้อมูลระบบ

InstallExtensionJoomlaError-1

2. คลิกเลือกรายการ  สิทธิ์การเขียนของไดเรกทอรี

InstallExtensionJoomlaError-2

 

3. เลื่อนหารายการที่มีสถานะ  ไม่สามารถเขียนได้  ซึ่งเราต้องแก้ไขรายการนี้ให้มีสถานะเป็น  สามารถเขียนได้

InstallExtensionJoomlaError-3

4. คลิกเลือกรายการ  ไฟล์คอนฟิคกูเรชั่น  แล้วตรวจรายละเอียดต่างๆ (ข้อนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้)

InstallExtensionJoomlaError-4

5. ต่อจากข้อ 3 ให้เปิด FTP หรือ เข้าไปที่ DirectAdmin ของเว็บแล้วค้นหาโฟลเดอร์ที่มีปัญหา ไม่สามารถเขียนได้ จากนั้นให้เปลี่ยนสิทธิ์เป็น 755

6. ให้ทดลอง Install Extension อีกครั้งหากยังไม่สามารถติดตั้งได้ให้ทำข้อ 7 ต่อไป
7. ให้ตรวจสอบ ตำแหน่งโฟลเดอร์ ว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยการแก้ไขไฟล์ configuration.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Joomla โดยย้ายไฟล์ configuration.php จากเว็บ Joomla มาแก้ไขในเครื่องคอมพิวเตอร์

InstallExtensionJoomlaError-7

8. แก้ไขตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีปัญหาเป็น (แกไขที่ตัวหนา)
    public $log_path = ' /home/ชื่อUserของท่าน/domains/ชื่อโดเมน/public_html/ชื่อโฟลเดอร์เก็บเว็บ/administrator/logs';
    public $log_path = ' /home/ชื่อUserของท่าน/domains/ชื่อโดเมน/public_html/ชื่อโฟลเดอร์เก็บเว็บ/tmp';

9. Refresh Joomla แล้วทำข้อ 2,3 อีกครั้ง จะเห็นสถานะรายการที่เป็น ไม่สามารถเขียนได้ เปลี่ยนเป็น สามารถเขียนได้

InstallExtensionJoomlaError-9

10. ลองติดตั้ง Extension อีกครั้งก็จะสามารถติดตั้งได้

InstallExtensionJoomlaError-10

อ้างอิง : https://www.templatemonster.com/help/joomla-3-x-warning-failed-to-move-file.html
อ้างอิง : https://www.thaihostclub.com/บทความ/วิธีแก้ไข-JFolder-ติดตั้ง-Extetnsion-Joomla