aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     วันนี้ User หลายคนไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บได้พอเข้าสู่ระบบ ก็หลุดออกมาทันทีโดยที่ KrucomChan แจ้งว่า
User นั้นหมดเวลาใช้งานแล้วแต่ตอนที่ User ใช้งานเป็นตอนเช้า ก็ไม่น่าจะหมดเวลา ก็เลยลองเข้าด้วย User ครูกนน
ก็พบปัญหาเดียวกัน


วิธีแก้ไขง่ายๆ

     ให้ backup table  radacct  radpostauth ใน radius database ไว้แล้วลบข้อมูลทั้ง 2 table นั้นเท่านี้ก็แก้ไขปัญหา
ได้แล้ว


อธิบายเพิ่มเติม

     table radacct  มีข้อมูลการท่องเว็บของ User ทั้งหมด ปกติก็เป็น table ที่ใหญ่สุดอยู่แล้ววิธีลบข้อมูลก็คือ ให้ลบเฉพาะ User ที่หมดเวลาการใช้งานแล้วเท่านั้นถ้าลบหมด User ที่่เหลือเวลาใช้งานน้อยๆ จะกลับมีเวลาใช้งานเต็มทันที table  radpostauth  ลบได้หมด

     ส่วนสาเหตุของปัญหาคิดว่าเกิดจากไฟ เพราะเปิดเครื่อง Server Authen ทิ้งไว้วันเสาร์-อาทิตย์ อาจมีฝนตกหนักไฟตกหรือไฟดับ ทำให้ Harddisk ทำงานผิดปกติเป็นผลให้ข้อมูลใน MySQL บางส่วนไม่สมบูรณ์