aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       วิธีทำความสะอาดพระเหรียญ หรือ เหรียญเก่าๆ ที่มีอยู่แต่เกิดคราบสีเขียวๆขึ้นที่เหรียญ มีวิธีทำความสะอาดง่ายๆ ซึ่งมีสองวิธีให้เลือกใช้ดังนี้

1. ใช้ผงชูรสประมาณ 1 ช้อนกาแฟ ผสมน้ำอุ่นใส่ไว้ในถ้วยแล้วนำพระเหรียญที่มีคราบสีเขียวๆ มาแช่ ทิ้งไว้สักครู่ ลองสังเกตในถ้วยจะเห็นน้ำผสมผงชูรสมีสีเปลี่่ยนไปเป็นสีฟ้า จากนั้นก็นำพระเหรียญมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้ง พระเหรียญก็จะกลับมามีสภาพสวยงามมากกว่าเดิม

2. ทำน้ำมะขามเปียกใส่ภาชนะที่จะแช่พระเหรียญหรือเหรียญเก่าๆ จากนั้นก็นำพระเหรียญหรือเหรียญเก่ามาแช่ไว้สักครู่ แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดพร้อมเช็ดให้แห้ง พระเหรียญหรือเหรียญเก่าก็จะกลับมาสวยงามมากกว่าเดิม

ทั้งสองวิธีสามารถใช้ได้ แต่แนะนำว่าถ้าทำความสะอาดพระเหรียญใช้วิธีแรก ถ้าทำความสะอาดเหรียญเก่าใช้วิธีที่สอง