aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

จากการที่ได้ไปอบรมมาหลายๆ ที่ก็ได้ข้อคิดจากการอบรมว่าดีอย่างไร

1. การมีคนที่รู้จริงในเรื่องที่เราไม่รู้ มาพูดให้เราฟัง จะประหยัดเวลาในการศึกษาด้วยตนเองเพราะการศึกษาด้วยตนเอง
    หากเกิดความ
ไม่เข้าใจเราก็ต้องหาคำตอบด้วยตนเอง แต่ในการอบรมเราไม่เข้าใจก็ยกมือถามวิทยากรได้ทันที

2. ในบางโอกาส หนึ่งคำพูดของวิทยากร จะเขี่ยเศษเส้นผมที่บังตาเรามานานแสนนานให้หลุดออกไป เรื่องบางเรื่องเรายัง
    คลุมเครือ หรือยัง
ไม่เข้าใจมานานแต่พอได้ฟังวิทยากรพูดแม้เพียงคำเดียว แล้วทำให้กระจ่างในเรื่องนั้นได้นับว่า
    เป็นโอกาสอันดีของเรา

3. เป็นการขยายความรู้เดิมที่รู้อยู่แล้วให้กว้างมากขึ้น

4. แม้ว่าการอบรมจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เรารู้อยุ่แล้ว แต่การได้ฟังเรื่องเดิม หากวิทยากรพูดในมุมมองใหม่ที่เรานึกไม่ถึง
    หรือยังไม่รู้ ก็เป็นการเปิดความคิดเดิมในมุมมองใหม่ หรือเป็นการขยายความคิดเดิมออกไป จะทำให้ได้ความคิด
    ในเรื่องนั้นกว้างขึ้นมาอีก

5. เป็นการตอกย้ำ ทบทวน เรื่องเดิมให้แน่นขึ้นไปอีก ยิ่งถ้าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการก็ยิ่งเป็นการฝึกฝีมือให้มีความชำนาญ
    มากยิ่งขึ้น

6. ข้อนี้คงไม่จำกัดเฉพาะการอบรม แต่หากได้ฟังผู้มีประสบการณ์มาเล่าเรื่อง หรือความรู้ แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เราไม่สามารถ
    ได้ยินจากครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้สั่งสอนผู้อื่นมานานและท่านไม่ได้นำมาสั่งสอนอีก หรือเป็นการสั่งสอนแนะนำสิ่งที่ดีๆ 
     เฉพาะกลุ่ม ที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมฟัง แต่หากเราได้ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากๆ

7. ได้เอกสารอบรม มาทำเป็นเอกสารสอนนักเรียน

8. ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการอบรมมาสอนนักเรียน

ประโยชน์จากการอบรมยังมีอีกมาก ผมคิดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน