aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      เวลาเราเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าสังเกตให้ดีๆ บางเว็บจะมี www นำหน้า บางเว็บจะไม่มี www นำหน้า เช่น เว็บไซต์ krukanon.com กับเว็บไซต์ ww.krukanon.com เป็นเว็บเดียวกัน เวลาเข้าชมเว็บไซต์จะพิมพ์ www.krukanon.com หรือ krukanon.com ก็จะเปิดเว็บไซต์ได้เหมือนกัน
      ความจริงแล้ว krukanon.com มีโดนเมนที่เป็นโดเมนใหญ่คือ com ส่วน krukanon เป็นแค่ subdomain และเราก็สามารถสร้าง subdomain เพิ่มเติมจาก krukanon ได้อีก เช่น เพิ่ม subdomain ชื่อ www เข้าไปเป็น www.krukanon.com ซึ่งสรุปได้ว่า 
      โดเมนคือ   com
      subdomain  คือ  krukanon, www
      เรายังสามารถสร้าง subdomain แบบนี้ได้อีก book.www.krukanon.com, e-learning.www.krukanon.com แต่ไม่ค่อยนิยมสร้างกันเพราะมันยาวเกินไป หรือสร้าง subdomain ให้มีชื่อแตกต่างไปเลย เช่น book.krukanon.com, e-learning.krukanon.com (ไม่สร้าง subdomain ชื่อ www) ก็ได้ ส่วนเครื่องมือที่เราใช้กำหนดค่าต่างๆ ของ domain นั้นเราเรียกว่า  DNS  ดังนั้นไม่ว่าเว็บเราจะมี subdomain อะไรก็กำหนดค่าต่างๆ ใน DNS ได้นั่นเอง
      ตัวอย่างที่กล่าวมา  book.www.krukanon.com
      โดเมนคือ   com
      subdomain  คือ  krukanon, www, book
      เวลาอ่านโดเมน อ่านมาจากข้างหลังชื่อเว็บไซต์จะเข้าใจง่ายกว่า จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแม้เว็บไซต์เราจะมี subdomain ชื่อ www หรือไม่มี www เว็บเราก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันเพราะการมีหรือไม่มี www มันเป็นเพียงแค่การตั้งค่าใน DNS เท่านั้น ส่วนสาเหตุที่บางเว็บไม่มี www ก็เพราะว่าผู้ให้บริการ พื้นที่ เว็บไซต์ที่เราเรียกว่า hosting นั้นให้บริการชื่อเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายๆ ผู้ใช้บางท่านอาจชอบการพิมพ์ชื่อเว็บแบบไม่มี www เพราะจำง่ายกว่าก็ได้

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม : http://meewebfree.com/site/start-website-builder/158-sub-domain-small-is-bigger
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม : http://meewebfree.com/site/basic-website/307-about-domain-with-www