aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      โมเด็ม ADSL ที่บ้านอยู่ๆ ก็เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ แต่แจก IP ปกติ มีวิธีตรวจสอบคือ ลองปิด-เปิด โมเด็มอีกครั้ง ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ลองทำขั้นตอนนี้ดู

1. เปิดโปรแกรม Browser เช่น IE  Chrome  Firefox  แล้วพิมพ์ IP ของโมเด็มเช่น 192.168.1.1
2. ใส่ Username กับ Password ให้ถูกต้องส่วนมากจะเป็น admin ทั้งสองช่อง แล้วกด Enter
3. คลิกแทบ Interface Setup เลือกรายการ Internet
4. ตรวจสอบค่า VPI และ VCI ที่ ISP ให้มาว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเป็น TOT ค่า VPI=1 ค่า VCI=32
5. ตรวจสอบช่อง ISP ให้คลิกรายการ PPPoAPPPoE
6. ตรงช่อง Username ให้จำค่าเดิมไว้ แล้วลบทิ้งไปจากนั้นก็พิมพ์ค่าเดิมลงไปอีกครั้ง
7. ตรงช่อง Password ให้ลบค่าเดิมทิ้งแล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไป ซึ่งปกติจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเราเอง
8. กดปุ่ม Save แล้วคลิก Logout จากนั้นก็ลองใช้อินเตอร์เน็ตใหม่ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

   ทั้งหมดเป็นวิธีตรวจสอบโมเด็มเบื้องต้นครับถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ค่อยโทรหา Hotline ก็ได้