aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      ปัญหาที่พบในการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7 ที่ยังไม่ได้ Update เป็น SP1 เคยเขียน Python แต่ใน Windows10 Windows8 พอมาเจอ Windows7 ก็พบปัญหาว่าไม่สามารถติดตั้ง Python 3 ลงไปได้ เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า และ IDE ก็ได้ตัวช่วยเป็น Thonny จากที่ได้ทดลองติดตั้งมาหลายตัว จึงสรุปเป็นการแก้ปัญหาว่า

      1. Windows 7 ใช้ Python  2.7.7

      2. IDE ใช้ Thonny

      สำหรับผมก็มีข้อสรุปแบบนี้ พอเป็นแนวทางให้ท่านอื่นที่พบปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนท่านอื่นอาจมีวิธีที่แตกต่างกันไป

      เครื่องที่ใช้สอนเขียนโปรแกรมติดตั้ง  Windows7 , Ram 4 GB