aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      วันนี้ผมแนะนำแผ่น DLC แผ่น Boot สารพัดประโยชน์ ซึ่งก็คล้ายกับแผ่น Hiren แต่แผ่น DLC มี Windows8PE ให้ใช้งานด้วย และที่ผมชอบมากคือมี Antideepfreeze ที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนผม  คุณครูที่ประจำห้องคอมท่านย้ายไปโรงเีรียนอื่น แล้วท่านก็จำรหัสผ่าน Deepfreeze ในห้องท่านไม่ได้ ผมจึงต้องหาวิธีปลดล็อกรหัสผ่าน Deepfreeze ในห้องนั้นให้ได้เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบ อัพเดท ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จนกระทั่งมีน้องครูคอมพิวเตอร์ที่สนิทกัน แนะนำให้ใช้ DLC พอลองเอามาใช้แล้วมี Tool Antideepfreeze ที่ปลดล็อกรหัสผ่าน Deepfreeze ได้จริงๆ ทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะไม่ต้อง Format เครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาต่อเครื่องนานมากๆ ความจริง DLC ผมคิดว่าหลายท่านคงใช้กันได้แล้ว สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ก็ลองหา Download ใน Google ดูครับ พิมพ์ข้อความค้นหาว่า DLC 2015 หรือ DLC 2016 ก็ได้จะมีลิ้งให้ดาวน์โหลดเยอะเลย....