aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

ขั้นตอนการติดตั้ง debian มีดังนี้ 

1. ดับเบิลคลิกเปิด virtualbox ขึ้นมาทำงานแล้วคลิกที่ปุ่ม New เพื่อสร้างไฟล์ VM 

      debian001

2. พิมพ์รายละเอียดดังนี้
    ช่อง Name : พิมพ์ชื่อไฟล์ VM ในที่นี้ใช้ชื่อ debian7 ซึ่งสามารถใช้ชื่ออื่นได้
    ช่อง Type : เลือกประเภทเป็น Linux
    ช่อง Version : เลือกเป็น Debian (64-bit) ต้องเลือกให้ตรงกับ ISO ที่ดาวน์โหลดมา
                             ถ้าดาวน์โหลด 32 bit ก็ต้องเลือกเป็น 32 bit
    แล้วก็คลิกปุ่ม Next

      debian002

3. ขนาด Memory ผมใส่เป็น 4 Gb แต่ให้ดูที่หน่วยความจำหลักในเครื่องของท่านด้วยว่ามีเท่าไร ก็ใส่ให้เหมาะสมเพราะถ้าใส่ตัวเลขยิ่งมากหน่วยความจำหลักของท่านก็จะถูกนำมาใช้งานในไฟล์ VM มากตามไปด้วยทำให้ระบบหลักทำงานช้าลง แล้วก็คลิกปุ่ม Next

    debian003

4. คลิกช่อง Create a virtual hard disk now แล้วคลิกปุ่ม Create

    debian004

5. คลิกช่อง VDI (VirtualBox Disk Image) แล้วคลิกปุ่ม Next

    debian005

6. คลิกช่อง Dynamically allocated

    debian006

7. คลิกกล่องสีเหลืองด้านขวาแล้วเลือกที่เก็บไฟล์ VM แล้วก็คลิกปุ่ม บันทึก จากนั้นก็ใส่ขขนาด Harddisk ที่จะแบ่งไว้ทำไฟล์ VM ตรงนี้ผมมีข้อแนะนำว่า ควรกำหนดให้พอดีกับขนาดของงานที่จะนำมาใช้งาน เช่น งาน edltv ถ้าจะติดตั้งทั้งระบบ (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย งานอาชีพ) ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 2 TB แต่ถ้าเลือกติดตั้งแค่ งานอาชีพก็เลือกเป็น 800 GB ถ้าจะลองทำแค่เป็นตัวอย่าง 2-3 เนื้อหาก็ใช้พื้นที่แค่ 100 GB ก็พอ ในภาพตัวอย่างเป็น 8 GB ให้เปลี่ยนเป็น 100 GB

    debian007

8. ภาพด้านล่างกำหนดว่าเก็บไฟล์ VM ไว้ที่ไดรฟ์ D โฟลเดอร์ VM ชือไฟล์ debian7.vdi แล้วก็ตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ที่ 100 GB จากนั้นก็คลิกปุ่ม Create

    debian008

9. เสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าที่จำเป็นต่อไป

    debian009

10. ให้คลิกทีชื่อ debian7 แล้วคลิกปุ่ม Settings

    debian010

11. คลิกแทบ System ด้านซ้ายมือ แล้วคลิกช่อง Floppy ให้เครื่องหมายถูกออกจากกล่องสี่เหลี่ยม

    debian011

12. คลิกแทบ Storage แล้วคลิก Empty จากนั้นก็คลิกเลือกรูปแผ่นดิสก์ด้านขวา เลือกไฟล์ ISO ถ้าไม่มีไฟล์ ISO ให้เลือกให้คลิกรายการ Choose Virtual... ก่อนแล้วก็ค้นหาและเลือกไฟล์ ISO ต่อไป

    debian012

13. คลิกแทบ Network แล้วคลิก Adapter 1 แล้วกำหนดค่าต่างๆดังนี้
      Attached to : Bridged Adapter
      Name : เลือกเป็นชื่อการ์ดแลนของเครื่องที่ทำ
      Advanced
      Adapter Type : เลือกเป็น MT Server
      Promiscuous Mode : Allow All

    debian013

14. คลิกแทบ Adapter 2 แล้วกำหนดค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง กำหนดเหมือน Adapter1 ต่างกันตรงที่ Adapter Type เลือกเป็น MT Desktop

    debian014

15. คลิกปุ่ม OK ก็จบขั้นตอนการปรับแต่ง Virtualbox เพื่อเตรียมติดตั้ง Debian7 ต่อไป