aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      พอดีได้มีโอกาสช่วยพี่ที่โรงเรียนอื่นทำระบบ edltv โดยใช้ Debian กับชุดติดตั้ง edltv ที่ไปอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งทำผ่าน Virtualbox โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือดังนี้

      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง มีการ์ดแลน 1 ใบ ทำเป็นเครื่อง Server โดยติดตั้ง Virtualbox , Debian , edltv
      2. Switch 
      3. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตามต้องการเพื่อใช้เป็น Client ทดสอบระบบและใช้งานระบบ edltv
      4. Access Point ใช้จ่ายสัญญาณ Wifi
      5. Tablet , Smartphone ใช้ทดสอบการเข้าใช้งาน edltv ผ่าน Wifi

      จุดประสงค์ของงานนี้คือ ต้องการนำระบบ intranet edltv ไปแสดงในงาน Best Practice ของโรงเรียน โดยไม่ต่ออินเตอร์เน็ตให้เครื่อง PC ที่นำมาทำเป็น Server แล้วในเครื่อง PC ก็มีระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้งอยู่แล้วจึงใช้ Virtualbox จำลอง Linux ขึ้นมา รายละเอียดเรื่องการติดตั้ง Debian กับ edltv ใน Vritualbox ผมจะนำมาเล่าเป็นบทความต่อไปครับ บทความนี้เล่าแค่ว่าทำอะไรบ้างกับระบบจึงสามารถทำเป็น intranet ได้

edltv

      ดูจากรูปด้านบนครับ มีเครื่อง PC ซ้ายมือต่อสายแลนเข้ากับ Switch แล้วแจก IP ให้ Notebook  PC  Accesspoint ซึ่งเป็นตัวแจก Wifi ให้กับ Tablet Smartphone IPAD ... ตอนทำก็มีขั้นตอนดังนี้ครับ

      1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Virtualbox ในเครื่อง PC 
      2. ดาวน์โหลด Debian ISO ซึ่งในที่นี้ใช้เวอร์ชั่น 7.11 64 bit เป็นเวอร์ชันที่อบรม
      3. สร้างไฟล์ VM ใน Virtualbox แล้ว Config ค่าต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับค่า Network กำหนดเป็นการ์ดแลน 2 ใบที่มีชื่อเดียวกัน ใบแรกให้ใช้ค่าเป็น MTServer  ใบที่สองใช้เป็น MTDesktop
      4. ติดตั้ง Debian ลงไปแล้วติดตั้ง Apache2  PHP5  MySQL  PHPMyadmin  dhcp  และระบบ edltv  ให้เรียบร้อย
      5. ปรับแต่งค่าในไฟล์ interfaces ของ Debian ให้มีการ์ดแลน 2 ใบคนละ IP กัน
      6. ทดสอบว่า network interface ในเครื่อง PC รับค่า IP จาก dhcp หรือไม่
      7. ต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตามภาพเข้ากับ Switch
      8. Config Accesspoint ให้ Disable dhcp อย่างเดียว
      9. ทดสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ รับ IP จาก dhcp ได้หรือไม่
      10. ทดลองเข้าใช้ระบบ edltv จากอุปกรณ์ต่างๆ

      จากที่ทดลองทำพบว่า อุปกรณ์ทุกตัวสามารถรับ IP และเข้าใช้งาน edltv ได้ดีครับ ซึ่งรายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดจะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป