aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     วิธีปรับแต่งโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรม oCam บนหน้าจอเพื่อเรียกใช้งาน

      oCam6 

2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นกรอบสีเขียว ซึ่งเป็นกรอบพื้นที่ในการบันทึกวิดีโอหรือภาพนิ่ง เราสามารถย่อขยายกรอบสีเขียวนี้ได้ตามต้องการ เมื่อเราบันทึกวิดีโอหรือภาพนิ่ง เราสามารถคลิกย่อขยายกรอบสีเขียวให้มีขนาดเท่ากับวิดีโอหรือภาพนิ่งที่เราจะบันทึก
      1. วิธีบันทึกวิดีโอ ทำได้โดยคลิกปุ่ม Record สีแดง หรือ กดคีย์ลัด ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ขณะบันทึกวิดีโอ เส้นสีเขียวจะกลายเป็นสีแดง
      2. วิธีบันทึกภาพนิ่ง ทำได้โดยคลิกปุ่ม Capture หรือ กดคีย์ลัด ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

      oCam7

3. ก่อนใช้งานเราก็ต้องปรับแต่งความสามารถของโปรแกรมกันก่อน วิธีปรับแต่งทำได้ง่ายๆ คือคลิกเมนู Tools แล้วเลือกรายการ Options

      oCam8

4. รายการ Capture เป็นการเลือกรูปแบบภาพนิ่งที่จะให้โปรแกรมบันทึกเมื่อเรากดปุ่มบันทึกภาพ (Capture) ค่ามาตรฐานคือไฟล์ประเภท png

      oCam9

5. รายการ Hotkeys เป็นการกำหนดคีย์ลัดในการใช้งานเช่น
      1. Record ค่ามาตรฐานคือ F2 แต่ในตัวอย่างเป็น Ctrl เพราะเราคลิกที่ช่องว่างท้ายข้อความ Record แล้วกดปุ่ม Ctrl ค่ามาตรฐาน F2 จะเปลี่ยนเป็น Ctrl ทันที หมายความว่าเมื่อเราจะบันทึกวิดีโอเราก็กดปุ่ม Ctrl แทนการคลิกปุ่ม Record สีแดง ได้นั่นเอง 
      2. Pause ค่ามาตรฐานคือ Shift + F2
      3. Capture ค่ามาตรฐานคือ F3 เป็นปุ่มที่ใช้บันทึกภาพนิ่งหน้าจอ
      4. Target ค่ามาตรฐานคือ F4

      oCam10

6. คลิกปุ่ม Codecs เราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์วิดีโอที่จะให้โปรแกรมบันทึกเมื่อเราต้องการ ค่ามาตรฐานคือไฟล์ประเภท MP4

      oCam11

7. คลิกปุ่ม Sound จะเป็นการเลือกรูปแบบการบันทึกเสียง
      1. Record system audio ถ้าเลือกรายการนี้เวลาบันทึกวิดีโอจะบันทึกเสียงในวิดีโอด้วย
      2. Microphone (High Definition Audio Device) ถ้าเลือกรายการนี้เราสามารถใช้ไมโครโฟนบันทึกเสียงไปพร้อมกับการบันทึกวิดีโอได้
      3. Do not record microphone ถ้าเลือกรายการนี้จะไม่มีการบันทึกเสียงจากไมโครโฟนขณะบันทึกวิดีโอ
      ค่ามาตรฐานคือเลือกรายการ Record system audio กับรายการ Do not record microphone

      oCam12

      ส่วนการปรับแต่งเมนูอื่นๆ สามารถทดลองปรับแต่งได้ตามต้องการ