aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

     โปรแกรม oCam เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถ จับภาพนิ่งหน้าจอ บันทึกวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ เราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกวิดีโอที่ถ่ายทอดสด หรือวิดีโอใน Youtube เป็นไฟล์วิดีโอเช่นไฟล์ MP4 บันทึกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแฟลชไดรฟ์ เพื่อดูแบบ Offline ในภายหลังโดยไม่ต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประเภทเดียวกับ oCam ที่นิยมใช้งานก็คือ Camtasia Studio ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำสื่อประเภท VDO ประกอบการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
      วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม oCam มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม oCam ได้ที่เว็บไซต์ http://ohsoft.net/eng/product/oCam_v294.0.exe

2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งจากนั้นคลิกปุ่ม OK

      oCam1

3. คลิกปุ่ม Next

      oCam2

4. คลิก I accept the agreement แล้วคลิกปุ่ม Next

      oCam3

5. รอโปรแกรมติดตั้งสักครู่

      oCam4

6. หน้าตาโปรแกรม oCam เมื่อติดตั้งเสร็จ

      oCam5