aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       วิดีโอใน Youtube ถ้าเรา Upload ขึ้นไป และมีความต้องการจะเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์ จากปกติเมื่อ Upload เสร็จสิทธิ์การแชร์จะเป็นสาธารณะทันทีแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น  ส่วนตัว  ไม่สาธารณะ  มีวิธีจัดการดังนี้

1. เปิดเว็บ Youtube แล้วเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกรายการ  ช่องของฉัน

    YoutubeShared-1

2. จากนั้นให้มองด้านบนของเว็บมองหาข้อความ  เครื่องมือจัดการวิดีโอ

    YoutubeShared-3

3. มองหาวิดีโอที่เราจะแก้ไขแล้วคลิกที่ข้อความ  แก้ไข

    YoutubeShared-4

4. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์มองหาข้อความ  สาธารณะ  แล้วคลิกเลือกเปลี่ยนสิทธิ์ตามต้องการ

    YoutubeShared-5

5. คำอธิบายของแต่ละสิทธิ์มีดังนี้

    - สาธารณะ  เป็นการแชร์ให้ผู้อื่นเข้ามาดูวิดีโอของเราได้ตามปกติ
    - ไม่แสดง  ผู้เข้ามาดูวิดีโอของเราต้องมีลิ้งของวิดีโอเท่านั้น
    - ส่วนตัว  เราสามารถกำหนดว่าต้องการให้ผู้ใดชมเว็บของเราได้บ้าง ซึ่งควรเป็นเพื่อนใน google+