aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

       หลังจากศูนย์ GPA ปิดตัวลง ก็มีหลายโรงเรียนยังต้องใช้โปรแกรมของศูนย์ GPA อยู่เพื่อออกใบรับรอง  ดำเนินการด้านทะเบียนวัดผล  ดำเนินการเรื่องผลการเรียน  ให้กับนักเรียน  โรงเรียนผมก็เป็นอีกโรงเรียนที่ยังใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วก็พบปัญหาว่า  โปรแกรมใหม่ติดตั้งแล้วรันไม่ผ่าน เปิดแล้วมีปัญหากับฐานข้อมูล  และอีกหลายปัญหา  ซึ่งผมก็ได้ลองผิดลองถูก  สอบถามจากผู้รู้  แล้วก็ได้แนวทางแก้ปัญหาดังนี้

       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะใช้ Windows 10 Windows 8 หรือ Windows 7 รุ่น 32 bit หรือ 64 bit ก็ได้

       2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องติดตั้ง Office เวอร์ชั่น 32 bit เท่านั้น เท่าที่ลองกับ 64 bit มีปัญหาครับ มีเพื่อนครูและน้องครูที่โรงเรียนนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กมาให้ผมติดตั้งโปรแกรม Bookmark ให้ผมก็ใช้วิธี Uninstall Office 64 bit ออกแล้วติดตั้ง Office รุ่นเดิมแต่เป็น 32 bit ลงไป จากนั้นก็ Restart เครื่อง

       3. ติดตั้ง Access database engine รุ่น 32 bit

       4. ติดตั้งโปรแกรม Bookmark แล้วก็ Restart เครื่องอีกรอบ

       5. ทดลองใช้โปรแกรม Bookmark

       ผมทดลองแล้วครับหลายเครื่อง  พบว่าทำตาม 5 ข้อข้างต้น  ใช้งาน Bookmark ได้แน่นอน