aaa
CategoryArticle Authen ComputerNetwork Dhamma EducationKruKanon FreeBSD Joomla
   Authen ปัญหาเครือข่าย ธรรมะดีๆ การศึกษา FreeBSD Joomla
Linux moodle MySQL ProgramComputer WWW Tip OtherArticles
Linux Moodle MySQL การใช้โปรแกรม การทำเว็บไซต์ วิธีใช้คอม&อื่นๆ บทความอื่นๆ

aaa

 

chadok500    
aa chadok500 นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่อง
ที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ
ในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรม
ที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้เป็น
คุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
  meditation
 
aaa pai-series-of-article
        A series of articles คือบทความที่เป็นชุด ซึ่งในหนึ่งชุดอาจมีบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 2 บทความขึ้นไป
จึงนำเสนอเป็นรายการๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการอ่านบทความแก่ผู้อ่านทุกท่าน

 

aaa paiarticle-cdburnerxp aa paiarticle-centosserveraa aa paiarticle-browser aa paiarticle-wbi aa paiarticle-virtualbox
  วิธีเขียนแผ่นCD DVD
ด้วย CDBurnerXP
   วิธีทำ Linux Server
ด้วย CentOS
  รวมบทความเกี่ยวกับ
Browser
  การเรียนผ่านเว็บ

  วิธีใช้โปรแกรม
VirtualBox
   paiarticle-appserv    paiarticle-centos6    pai-centos7    paiarticle-yumi    paiarticle-oCam
  วิธีใช้งาน AppServ   ทำ Web Serve
ด้วย CentOS6.6
   ใช้งาน CentOS 7   สร้างแฟลชไดรฟ์
ติดตั้งหลาย OS

  บันทึกวิดีโอ ภาพนิ่ง
ด้วย oCam

  paiarticle-bookmark     paiarticle-edltv            
  บันทึกการใช้โปรแกรม
BookMark 2551
   ระบบ edltv
ด้วย Deian
  ทำ Lab Mikrotik          
                   

      pr

   
        
   


      pride

      การแชร์โฟลเดอร์ หมายถึง การที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเรามีความต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่เราสร้างด้วยวิธีการเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่าง ครูกนนสร้างโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม OpenSource ต่างๆ และวันหนึ่งครูกนนต้องการติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ วิธีการแบบเดิมๆ คือครูกนนต้องเซฟไฟล์ที่จะติดตั้งใส่แฟลชไดรฟ์หรือบันทึกลงแผ่น CD DVD แล้วก็นำไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าครูกนนแชร์โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ OpenSource ไว้ เมื่อครูกนนต้องการติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ ครูกนนก็เพียงแค่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เปิดโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้แล้วดึงข้อมูลงมาติดตั้งให้กับเครื่องทุกเครื่อง ก็เป็นการประหยัดเวลาและสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
      ทีนี้เราก็มาดูวิธีการแชร์โฟลเดอร์ใน Windows7 กันได้เลย วิธีนี้ครูกนนทดลองใช้แล้วสามารถใช้งานได้จริงๆ ก็นำมาบอกต่อกันครับ

1. ก่อนอื่นสร้างโฟลเดอร์ Files ก่อน การใช้งานจริงจะสร้างโฟลเดอร์ชื่ออื่นก็ได้

    win7share1

 

2. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบนโฟลเดอร์ Files

    win7share2

 

3. คลิกแทบ Sharing แล้วคลิกปุ่ม Share...

    win7share3

 

4. คลิกปุ่มสามเหลี่ยมด้านข้าง เลือกรายการ Everyone แล้วคลิกปุ่ม Add

    win7share6

 

5. คลิกรายการ Everyone แล้วคลิกเลือกสิทธิ์ (Permission Level) ดังนี้
         Read หมายถึง อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในโฟลเดอร์ได้แบบ อ่านอย่างเดียว
         Read/Write หมายถึง อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในโฟลเดอร์ได้แบบ อ่านและเขียน
         Remove หมายถึง ลบกลุ่ม (Name) ที่เราเลือกทิ้งไป
    แล้วก็คลิกปุ่ม Share

    win7share8

 

6. คลิกปุ่ม Done แล้วอย่าปิดหน้าต่างนี้ให้เปิดไว้ก่อน

    win7share9

 

7. ที่ไอคอน Network

    win7share10

 

8. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่ไอคอน Network เลือกรายการ Properties

    win7share11

 

9. คลิกรายการ Change advanced sharing setting

    win7share12

 

10. ตั้งค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง

    win7share13

 

11. ตั้งค่าให้ผู้ใช้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเวลาเข้าใช้โฟลเดอร์ตามภาพด้านล่าง
      เมื่อทำเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save changes

    win7share14

 

12. กลับมาที่หน้าต่าง Files Properties ที่เราเปิดไว้จากข้อ 6 ให้คลิกปุ่ม Edit...

    win7share15

 

13. คลิกปุ่ม Add...

    win7share16

 

14. พิมพ์ข้อความ every แล้วคลิกปุ่ม Check Names เพื่อค้นหากลุ่มผู้ใช้ที่เราจะกำหนดค่าการเข้าถึงโฟลเดอร์

    win7share17

 

15. จะมีข้อความ Everyone ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม OK

    win7share18

 

16. คลิกรายการ Everyone แล้วเลือกรายการอนุญาต ตามภาพด้านล่าง
      แล้วก็คลิกปุ่ม OK

    win7share19

 

17. ทดลองเข้าใช้งานจากเครื่องอื่นๆ โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน Network คลิกชื่อเครื่องที่แชร์โฟลเดอร์ไว้
      คลิกโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ แล้วลองเข้าไปเพิ่มข้อมูลดู

    win7share20

 

18. ทดลองเข้าอีกวิธีด้วยการพิมพ์ข้อความ
           \\10.0.1.238\files (หมายเลข IP ของเครื่องที่แชร์โฟลเดอร์คือ 10.0.1.238)
           \\teachercom3\files (ชื่อเครื่องที่แชร์โฟลเดอร์คือ teachercom3)
      ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนข้อ 17

    win7share21