ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิทยานิพนธ์สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      ผศ.ดร.ปวริศา  จรดล
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
    1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวตามเกณฑ์
        ที่ระดับ 75/75 
    2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของนักเรียน
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
    3. ศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้อง
เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
    1. บทเรียนผ่านเว็บสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว
    2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
    1. ค่าเฉลี่ย
    2. ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า
    1. ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บที่ใช้จัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 75.04/75.13
        มากกว่าเกณฑ์ที่ระดับ 75/75
    2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
        ที่ระดับ .05
    3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บเพจที่ค่าเฉลี่ย ( Χ = 4.57)
        และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 3.58)  แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
        มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

The purposes of this research were
    1. to study the efficiency of the learning contents of creation of Animation through the website
        that conformed to the criteria at the level of 75/75
    2. to compare the results of educational achievement on the information technology of student groups
        from Prathomsuksa 6 on the subject and the creation of the animation from both pre-test and
        post-test
    3. 
to study the satisfaction of using the website in learning of Pratomsuksa 6 students. 

The sample used in the research was a group of 38 students of Pratomsuksa 6 in the 1st semester 
of academic year of 2008 from Watnamkhun School Chanthaburi. 

The tools used in the research consisted of the Web-Based Learning Multiple Choice Test and user satisfaction
questionnaire forms. 

The statistic values that used in data analysis were mean average, Standard deviation, and T-Test. 

The results showed that 
    1. the efficiency of the website that used in management of learning quals to 75.10/75.1 
        which was greater than the standard value at the level of 75/75,
    2. students achieved higher scores in the post-test than in the pre-test with the statistic 
        significant value at the level of 0.05,
    3. students satisfied with the Web-based learning management method with the average value of 4.57
        ( Χ =4.57) and the standard deviation (S.D.) value of 3.58 which illustrated that the level of students
        satisfaction with the Web-based learning method was at the highest.