รายงานการใช้บทเรียนผ่านเว็บรายวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 
    1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 
    2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้ภายหลังจากการใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย
         วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
         ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4
         รหัสวิชา 
ง 20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบ
มัลติมีเดีย
         วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
    โดยใช้ห้อง
เรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 29 คน

 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทำการทดสอบก่อนการใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย
1 ครั้ง และทำการทดสอบหลังการใช้บทเรียนผ่านเว็บ
ด้วยระบบมัลติมีเดีย 1 ครั้ง (One Group Pretest - Posttest Design)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง คือ
    1. บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย 
    2. แบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วย 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
    1. ค่าเฉลี่ย
    2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    3. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  ของคะแนนสอบ (C.V.)  
    4. ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – Test  for Dependent Sample)
    5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ
        ด้วยระบบมัลติมีเดียโดยหา  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
    1. บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย  วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.04/83.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

    2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้หลังการใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4
         รหัสวิชา ง 20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม เห็นได้จาก C.V ของคะแนนสอบหลังเรียน
         ทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 10

    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ง 20244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4
        รหัสวิชา ง 20244 สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย
        อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บด้วยระบบมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
        พึงพอใจมากที่สุด