จากการที่ได้ไปอบรมมาหลายๆ ที่ก็ได้ข้อคิดจากการอบรมว่าดีอย่างไร

1. การมีคนที่รู้จริงในเรื่องที่เราไม่รู้ มาพูดให้เราฟัง จะประหยัดเวลาในการศึกษาด้วยตนเองเพราะการศึกษาด้วยตนเอง
    หากเกิดความ
ไม่เข้าใจเราก็ต้องหาคำตอบด้วยตนเอง แต่ในการอบรมเราไม่เข้าใจก็ยกมือถามวิทยากรได้ทันที

2. ในบางโอกาส หนึ่งคำพูดของวิทยากร จะเขี่ยเศษเส้นผมที่บังตาเรามานานแสนนานให้หลุดออกไป เรื่องบางเรื่องเรายัง
    คลุมเครือ หรือยัง
ไม่เข้าใจมานานแต่พอได้ฟังวิทยากรพูดแม้เพียงคำเดียว แล้วทำให้กระจ่างในเรื่องนั้นได้นับว่า
    เป็นโอกาสอันดีของเรา

3. เป็นการขยายความรู้เดิมที่รู้อยู่แล้วให้กว้างมากขึ้น

4. แม้ว่าการอบรมจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เรารู้อยุ่แล้ว แต่การได้ฟังเรื่องเดิม หากวิทยากรพูดในมุมมองใหม่ที่เรานึกไม่ถึง
    หรือยังไม่รู้ ก็เป็นการเปิดความคิดเดิมในมุมมองใหม่ หรือเป็นการขยายความคิดเดิมออกไป จะทำให้ได้ความคิด
    ในเรื่องนั้นกว้างขึ้นมาอีก

5. เป็นการตอกย้ำ ทบทวน เรื่องเดิมให้แน่นขึ้นไปอีก ยิ่งถ้าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการก็ยิ่งเป็นการฝึกฝีมือให้มีความชำนาญ
    มากยิ่งขึ้น

6. ข้อนี้คงไม่จำกัดเฉพาะการอบรม แต่หากได้ฟังผู้มีประสบการณ์มาเล่าเรื่อง หรือความรู้ แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เราไม่สามารถ
    ได้ยินจากครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้สั่งสอนผู้อื่นมานานและท่านไม่ได้นำมาสั่งสอนอีก หรือเป็นการสั่งสอนแนะนำสิ่งที่ดีๆ 
     เฉพาะกลุ่ม ที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมฟัง แต่หากเราได้ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากๆ

7. ได้เอกสารอบรม มาทำเป็นเอกสารสอนนักเรียน

8. ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการอบรมมาสอนนักเรียน

ประโยชน์จากการอบรมยังมีอีกมาก ผมคิดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน