Mikrotik เป็น อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีหลายประเภทซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้งาน เนื่องจากสามารถกำหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ให้มีความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบทความนี้จะทยอยลงเรื่อยๆ คงไม่ได้จบในครั้งเดียว สำหรับขั้นตอนในการทดลองกำหนดค่าต่างๆเพื่อการใช้งานก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

aaa mt0 aa
เริ่มต้นการฝึกใช้ Mikrotik
Readarticle