โปรแกรม BookMark2551 เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการผลการเรียนซึ่งเป็นที่นิยมใช้หลายโรงเรียน บางครั้งการใช้งานก็พบปัญหาบ้าง ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยครั้งเพื่อเป็นแนวทางการใช้โปรแกรม BookMark2551 ต่อไป

aaa paiarticle-oCam aa
เทคนิคการติดตั้งโปรแกรม
Readarticle
  paiarticle-oCam  
แก้ปัญหาเปิดไฟล์ฐานข้อมูลไม่ได้
Readarticle