การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ เพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

aaa paiarticle-wbi aa
รู้จักกับการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
คุณลักษณะของการสอนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
โครงสร้างของเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ข้อดีของการจัดการสอนผ่านเว็บ
Readarticle 
  paiarticle-wbi  
การประเมินผลการเรียนจากการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ตัวอย่างการจัดการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
เครื่องมือจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Readarticle