จากบทความสร้างระบบ intranet ด้วย virtualbox ก็มาต่อด้วยบทความนี้คือบทความชุด ทำระบบ edltv ด้วย virtualbox ซึ่งผมได้อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบบ edltv ก็คือโครงการ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ http://edltv.dlf.ac.th/primary/ สำหรับความนี้จะนำเสนอวิธีการทำระบบตั้งแต่การติดตั้ง Linux Debian จนถึงการ Upload เนื้อหาวิชาเข้าไป ผมขอแบ่งการติดตั้งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการติดตั้ง Linux Debian ซึ่งขั้นนี้ท่านสามารถประยุกต์ใช้กับงานทั่วไปได้  ขั้นตอนที่สองคือการติดตั้งระบบ edltv ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ
      ขั้นตอนการการติดตั้ง Linux Debian
      สิ่งที่ต้องเตรียม
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์ pc หรือ notebook
          2. ไฟล์ iso debian 7.11 64 bit หรือ 32 bit ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใช้อบรม
          3. ไฟล์ติดตั้ง virtualbox