วิธีใช้โปรแกรม VirtualBox

      เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม VirtualBox แล้วต่อไปเราลองมาศึกษาวิธีสร้างไฟล์ VirtualBox ว่ามีวิธีทำอย่างไร
ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างว่าต้องการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 1 เครื่องเพื่อทดลองติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ClearOS
ในการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำมีดังนี้
    1. download ไฟล์ iso ของ Linux ClearOS ให้เรียบร้อย หรือมีแผ่นติดตั้งก็เตรียมให้เรียบร้อย
    2. วางแผนการติดตั้งว่าจะใช้ RAM 512 Mb  ใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จำลอง 8 GB

จากนั้นก็ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม VirtualBox ขึ้นมาใช้งานแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิกปุ่ม New ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

    ในช่อง  Name  เราก็ใส่ชื่อตามต้องการจากตัวอย่างใส่ชื่อให้สอดคล้องกับ Linux ที่เราจะติดตั้ง
    ในช่อง Type    คลิกเลือกเป็นชนิดของ OS ที่เราจะติดตั้งในที่นี้จะติดตั้ง Linux ก็คลิกเลือก Linux
                             ถ้าจะติดตั้ง Windows ก็คลิกเลือก Windows
    ในช่อง Version  คลิกเลือกรุ่นของ OS ให้ตรงกับที่จะติดตั้ง
    จากนั้นก็คลิกปุ่ม  Next

    createvirtualboxfile-1

 

2. ใส่ขนาดของหน่วยความจำที่เราวางแผนไว้ 512 MB โดยใส่เป็นตัวเลข (ตรงที่ลูกศรชี้) หรือคลิกเม้าส์ลากแถบเลื่อนไป (ตรงที่วงกลมสีแดง) ขนาดของหน่วยความจำไม่ควรเกิน 50% ของหน่วยความจำจริงๆ หากกำหนดการใช้หน่วยความจำมากจะทำให้ระบบจริงทำงานช้าลง เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม  Next

    createvirtualboxfile-2

 

3. ให้คลิกเลือกหัวข้อ Create a virtual.. แล้วคลิกปุ่ม Create  

    createvirtualboxfile-3

 

4. จะมีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ ดังนี้
     Dynamically allocated   หมายถึง ให้ปรับขนาดของฮาร์ดดิสก์ตามใช้งานจริง 
     เช่น เรากำหนดว่าจะใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในการสร้างเครื่องจำลองขนาด 8 GB
     เมื่อใช้งานจริงใช้แค่ 4 GB พื้นที่ที่เหลืออีก 4 GB จะไม่ถูกใช้งานและถูกคืน
     ให้ฮาร์ดดิสก์จริง หมายความว่าเป็นการใช้พื้นที่แบบยืดหยุ่นนั่นเอง
     แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่เกิน 8 GB วิธีนี้จะทำให้ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
     ในการสร้างเครื่องจำลองได้มากกว่า
     Fixed size  หมายถึง  ให้จองพื้นที่ไว้เลย 8 GB แม้ใช้ไม่ถึงก็จะไม่คืนพื้นที่ให้
     ฮาร์ดดิสก์จริง พื้นที่ที่เหลือก็จะถูกกันไว้เปล่าๆ ทำให้สูญเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์
     เมื่อเลือกแล้วก็คลิกปุ่ม  Next

    createvirtualboxfile-5

 

5. กำหนดที่เก็บไฟล์ที่เราจะสร้างว่าจะให้เก็บไว้ที่ไหน (ลูกศรด้านบนและดูข้อ 6,7) และกำหนดขนาดของฮาร์ดดิสก์ว่าเราจะกำหนดเท่าไร (ลูกศรด้านล่าง) ในตัวอย่างกำหนด 8 GB เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม  Create

    createvirtualboxfile-6

 

6. เมื่อเราคลิกเลือกว่าจะเก็บไฟล์ที่สร้างไว้ที่ไหนก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกที่เก็บไฟล์ปรากฏขึ้นมา

    createvirtualboxfile-7

 

7. ก็จะมีข้อความแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ (ลูกศรด้านบน)

    createvirtualboxfile-8

 

8. รอการสร้างไฟล์สักครู่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีชื่อเครื่องจำลองของเราปรากฏขึ้นด้านซ้าย และด้านขวาก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์จำลองที่เราสร้างขึ้นมา

    createvirtualboxfile-9

    ขั้นตอนที่กล่าวมาก็เป็นขั้นตอนในการสร้างไฟล์ VirtualBox เพื่อจำลองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเนื้อหาต่อไปจะกล่าวถึงตัวอย่าง การใช้ VirtualBox เพื่อติดตั้ง CentOS 6.6 ทำ Web Server