วิธีซ่อมแซมตารางข้อมูลที่เสียหาย

      เมื่อท่านพบปัญหาตารางข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เสียหาย เช่น เมื่อเปิดดูข้อมูลในตารางข้อมูลด้วย phpMyAdmin แล้วมีข้อความแจ้งคล้ายๆกับข้อความนี้
      MySQL แสดง:  #145 - Table './radius/radacct' is marked as crashed and should be repaired
จากตัวอย่างด้านบนแสดงว่าตารางข้อมูล MySQL ในฐานข้อมูลชื่อ radius เกิดการเสียหาย เราก็ต้องทำการซ่อมแซมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นเครื่อง Server ให้ทำการ Remote เข้าไปใน Command Mode

 

2. Login เข้าสู่ระบบในสถานะ Root

 

3. พิมพ์คำสั่ง
     #mysql  -uroot  -p          เมื่อ mysql ให้ใส่รหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่าน mysql root
     #mysql> use radius       ฐานข้อมูลชื่อ radius ให้เปลี่ยนเป็นชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการซ่อมแซม
     #mysql> repair table radacct;
     #mysql> repair table radacct;
     #quit 

 

4. Reboot เครื่อง Server