ปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกับ บทความ  เมื่อพบปัญหา-require_once

คือ สาเหตุเกิดจากการใส่ตำแหน่งไฟล์ใน config.php ไม่ถูกต้องตรงรายการ 

$CFG->dirroot
$CFG->dataroot