หลังติดตั้ง CentOS6.6 เสร็จแล้ว MySQLที่อยู่ในแผ่น DVD และเราได้ติดตั้งลงไปยังเป็นเวอร์ชัน 5.1.73 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่า เราต้องทำการ Update MySQL ให้เป็นเวอร์ชัน 5.5 เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ CMS  LMS  เวอร์ชันใหม่ๆได้อย่างไม่มีปัญหา วิธีการ Update MySQL ทำได้ดังนี้

1. ตรวจสอบเวอร์ชัน httpd ด้วยคำสั่ง  httpd -v

1. ตรวจสอบเวอร์ชัน php ด้วยคำสั่ง  php -v
1. ตรวจสอบเวอร์ชัน mysql ด้วยคำสั่ง  mysql --version

    centos6-3-1

 

2. พิมพ์คำสั่ง  rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm  [Enter]

    centos6-3-2

 

3. พิมพ์คำสั่ง yum install mysql. 'uname -i' yum-plugin-replace  [Enter]

    centos6-3-3

 

4. รอการติดตั้ง plugin สักครู่

    centos6-3-4

 

5.พิมพ์ y  [Enter]

    centos6-3-5

 

6. พิมพ์ y  [Enter]

    centos6-3-6

 

7. ติดตั้ง plugin เรียบร้อย

    centos6-3-7

 

8. ติดตั้ง MySQL เวอร์ชัน 5.5 แทนเวอร์ชันเดิม
    พิมพ์คำสั่ง  yum  replace mysql  --replace-with mysql55w  [Enter]

    centos6-3-8

 

9. พิมพ์  y  [Enter]

    centos6-3-9

 

10. รอการติดตั้งสักครู่

    centos6-3-10

 

11. พิมพ์ y  [Enter]

    centos6-3-11

 

12. รอการติดตั้งสักครู่

    centos6-3-12

 

13. ติดตั้ง MySQL เรียบร้อย และตรวจสอบเวอร์ชัน MySQL ด้วยคำสั่ง mysql --version
      จะพบว่าเป็นเวอร์ชัน 5.5.40 เรียบร้อยแล้ว

    centos6-3-13

 

14. ตรวจสอบการทำงานของ MySQL ด้วยคำสั่ง  service mysqld status พบว่ายัง stop อยู่

    centos6-3-14

 

15. เริ่มการทำงานของ MySQL ด้วยคำสั่ง service mysqld start  [Enter]

    centos6-3-15

 

16. ตั้งค่าให้ MySQL ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องด้วยคำสั่ง  chkconfig mysqld on  [Enter]

    centos6-3-16

 

17. สร้างรหัสผ่าน MySQL ด้วยคำสั่ง
      mysqladmin  -u  root  password  รหัสผ่านที่ต้องการ
      ในภาพตัวอย่างตั้งรหัสผ่าน MySQL เป็น  123456

    centos6-3-17

 

18. ทดลองเข้าไปใช้งาน MySQL ด้วยคำสั่ง 
      mysql -u root -p
      
พิมพ์รหัสผ่าน MySQL ให้ถูกต้อง
    centos6-3-18

 

19. การออกจาก MySQL  ให้พิมพ์  exit  แล้วกด  Enter

    centos6-3-19