เตะ User ไม่ออกให้ตรวจสอบว่าข้อความสีแดงในไฟล์แต่ละไฟล์เหมือนกันหรือเปล่า

 

1. /etc/chilli/config.conf               HS_RADSECRET=testing123

2. /etc/chilli/hs.conf                      radiussecret    testing123

3. /etc/raddb/clients.conf            secret          = testing123

 

4. /var/www/html/wifi/admin/user_kick.php

 

    $shell_command='sudo /bin/echo "User-Name=x1" | /usr/bin/radclient -x 127.0.0.1:3779    

    disconnect         sittichai';  <= เปลี่ยนเป็น testing123

 

    $shell_command= 'echo "User-Name='.$username.'" | radclient -x 127.0.0.1:3779 disconnect

    sittichai'; <= เปลี่ยนเป็น testing123

 

    // $shell_command='sudo /bin/echo "User-Name='.$_REQUEST['user'].'" | /usr/bin/radclient -x

   127.0.0.1:3779 disconnect      testing123';