Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

weblogonew


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

webboardkrukanon


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Web e-Learning

Smiley-Book รวมเว็บไซต์เรียน
ออนไลน์
หลายที่
หลายหลักสูตร
144 มูลนิธิการศึกษาทางไกล
144 StudentChannel
144 เรียนตัดต่อวิดีโอ

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

จำนวนผู้เข้าชม


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/html/modules.php on line 36

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/krukanonco/domains/krukanon.com/public_html/web/templates/template15/functions.php on line 194

      การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ เพียงแค่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

aaa paiarticle-wbi aa
รู้จักกับการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
คุณลักษณะของการสอนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
โครงสร้างของเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ข้อดีของการจัดการสอนผ่านเว็บ
Readarticle 
  paiarticle-wbi  
การประเมินผลการเรียนจากการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
ตัวอย่างการจัดการเรียนผ่านเว็บ
Readarticle
  paiarticle-wbi  
เครื่องมือจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Readarticle